Stanovy společnosti

Stanovy
Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu, o. s.

Preambule

Hlavním smyslem vzniku Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu (dále jen SPPTD) je obnova provozu trolejbusů či elektrických nekolejových vozidel městské hromadné dopravy v oblasti pražské aglomerace. V rámci SPPTD jsou takové dopravní prostředky vnímány jako chybějící doplněk k páteřním trasám metra a kapacitním tramvajovým linkám. Důraz na elektrický zdroj pohybu je výrazem filosofie udržitelného života v podobě čistého životního prostředí a maximální energetické šetrnosti. SPPTD v širším chápání svého cíle navazuje na zásady a hodnoty Společnosti pro veřejnou dopravu, má tedy ve svém záběru i otázky kvality a popularizace veřejné dopravy, snahu o zlepšení mobility a tím i zajištění lepších životních podmínek, a proto je hlavním posláním SPPTD i ochrana přírody a krajiny a to především v návaznosti na plánování a realizaci dopravních staveb. Soustředění pozornosti na elektrická nekolejová vozidla či trolejbusy je motivováno především snahou o změnu pohledu na tyto dopravní prostředky a důležitostí, jakou jim SPPTD přisuzuje pro pražskou aglomeraci a také zájmem soustředit maximum úsilí ke splnění vytčeného cíle.

Hlava I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Název a sídlo

Sdružení přijalo název Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu, o. s.
Sídlem Sdružení je: Bělehradská 120/234, Praha 2, PSČ 120 00

Občanské sdružení Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu je samostatnou právnickou osobou dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, působící na území České republiky.

Čl. 2
Cíle Sdružení

(1) Občanské sdružení Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu (dále jen "Sdružení") je nezisková, nepolitická a jinak nezávislá organizace, jejímž účelem není dosahování pravidelného zisku.

(2) Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu je občanským sdružením fyzických osob, které se v souladu s těmito stanovami zabývají historií, současností a budoucností veřejné dopravy a ochranou přírody a krajiny.

(3) Hlavními cíli Sdružení jsou:

(4) Pro dosažení výše uvedených cílů chce Sdružení s využitím všech zákonných prostředků účinně působit na orgány veřejné správy, odbornou i laickou veřejnost a to zejména

Hlava II.
Členství

Čl. 3
Vznik členství

(1) Členem Sdružení se může stát každý občan České republiky nebo i cizí státní příslušník, který je starší 15 let a souhlasí se zněním těchto stanov.

(2) Občan ČR mladší 15 let se může podílet na činnosti Sdružení jako čekatel na základě souhlasu svých zákonných zástupců. Čekatel nemůže hlasovat na Členské schůzi ani vykonávat jakoukoliv funkci ve Sdružení, která je vytvořena stanovami, Usnesením nebo Pokynem. Úkoly mu budou udíleny pouze s ohledem na jeho vyspělost. Čekatele lze vyloučit za nesplnění povinností pouze podmínečně. To neplatí, pokud hrubým způsobem úmyslně jednal proti zájmům Sdružení. Na ostatní práva a povinnosti čekatele se přiměřeně použijí stanovy a příslušné právní předpisy.

(3) Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím Členské schůze na základě podání členské přihlášky.

(4) Zaplacení členského příspěvku je podmínkou členství.

Čl. 3a
Plnění úkolů

Členové si své úkoly berou dobrovolně. Pokud se však k nějakému úkolu zaváží, jsou povinni jej plnit nebo ručit za jejich plnění.

Čl. 3b
Čestné členství

(1) Čestné členství ve Sdružení se uděluje za mimořádné zásluhy na poli popularizace veřejné dopravy.

(2) Může být uděleno jak za života osoby, tak in memoriam. K tomu je potřeba souhlasu dotčené osoby, je-li to možné a proveditelné. Jinak postačí, pokud je zřejmé, že by dotčená osoba souhlasila.

(3) Z čestného členství nevyplývají čestným členům žádné povinnosti.

(4) V případě, že se čestný člen zachová tak, že hrubě poškodí zájmy Sdružení, nebo podniká kroky proti jeho cílům, může Členská schůze rozhodnout o zrušení čestného členství.

Čl. 4
Zánik členství

(1) Členství ve Sdružení zaniká:

(2) Člen může svým dobrovolným rozhodnutím vystoupit ze Sdružení a to písemným vyrozuměním doručeným předsedovi.

(3) Předseda vyloučí člena, který hrubým způsobem porušil stanovy nebo jednal proti zájmům Sdružení a v dalších případech výslovně uvedených ve stanovách. Od projednání návrhu na vyloučení lze upustit, byla-li věc pravomocně rozhodnuta soudem.

(4) Případné vyloučení člena je povinen předseda písemně zdůvodnit. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k Členské schůzi , která o něm rozhodne na svém nejbližším jednání. Dotčený má právo podat i další opravné prostředky podle článku 5 odst. 1e) těchto stanov.

(5) Členství zaniká současně s eventuálním ukončením činnosti Sdružení.

(6) Předseda může vyloučit člena, jestliže tento ani do 30 dnů od písemného upozornění na porušení povinnosti bez vážných důvodů nesplní úkol zadaný platným Pokynem nebo platným Usnesením nebo jinak nenapraví stav věcí vzniklých porušením svých povinností. Písemné upozornění zasílá doporučeně předseda SPPTD nebo pověřený místopředseda na adresu uvedenou v přihlášce člena.

(7) Rozhodnutí o zániku členství nebo o podmíněném vyloučení dle odst. 3) a 4) a 6) tohoto článku musí být učiněno písemně a doručeno osobně či poštou.

Čl. 5
Práva a povinnosti člena Sdružení

(1) Člen Sdružení má právo zejména:

(2) Člen Sdružení má následující povinnosti:

Hlava III.
Organizační struktura

Čl. 6
Orgány Sdružení

(1) Orgány Sdružení tvoří:

Čl. 7
Členská schůze

(1) Nejvyšším orgánem Sdružení je Členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni členové Sdružení.

(2) Členskou schůzi svolá předseda do 30 dnů po obdržení žádosti minimálně třetiny členů, či na základě svého rozhodnutí, které oznámí všem členům nejméně 7 dní před plánovaným termínem. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně. V pozvánce předseda uvede přesné určení konání schůze včetně jejího programu. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není stanoveno dále jinak. Neurčí-li předseda termín Členské schůze do jednoho týdne od podání žádosti nejméně 1/3 členů, svolávají ji ti členové, kteří o svolání schůze požádali. Zároveň s tím stávající předseda odstupuje z funkce.

(3) Členská schůze svým Usnesením:

(4) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně 1/3 členů. Rozhoduje-li se o zániku Sdružení, je nutná přítomnost nejméně 1/2 členů Sdružení.

(5) Kde se mluví o hlasování, počítají se vždy hlasy přítomných členů, není-li stanoveno jinak.

Čl. 8
Předseda

(1) V době mezi zasedáním Členské schůze řídí činnost Sdružení předseda.

(2) Předseda nejdéle do 7 dnů od zvolení rozhodne o obsazení jednotlivých funkcí nutných pro řádný chod Sdružení.

(3) Funkční období předsedy je jeden rok, není-li Členskou schůzí stanoveno jinak. Nové volby proběhnou vždy na Členské schůzi, která je nejbližší konci funkčního období bez ohledu na to, zda funkční období již uplynulo nebo ne.

(4) Uprázdní-li se během funkčního období místo předsedy, svolá odstupující předseda do 14 dnů Členskou schůzi.

(5) Členskou schůzi jsou oprávněni společně ve shodě svolat členové ve funkcích jmenovaných předsedou.

(6) Předseda vydává k zajištění činnosti Sdružení Pokyny, kterými ukládá povinnosti členům Sdružení. Pokyn nemá předepsanou formu, musí však z něj být patrné, komu jsou konkrétní pokyny určeny a jakou povinnost ukládají.

Čl. 8a
Specializované skupiny a sekce

(1) Skupinu vytvoří Členská schůze na základě přijatého Usnesení. Skupinu tvoří členové Sdružení, případně další osoby, které se zaměřují na problémy konkrétního typu.

(2) V čele skupiny stojí vedoucí, který je přímo odpovědný předsedovi Sdružení.

(3) Náplň činnosti sekce je řešení konkrétních problémů, zejména zpracovávání námětů a předkládání předběžných návrhů. Sekce může vzniknout pro určitou oblast činnosti, jakými jsou např. grantové záležitosti, tvorba webových stránek, nové trendy v dopravě, historie atd.

(4) Sekce vzniká rozhodnutím Členské schůze.

(5) Pokyny předsedy podrobněji upraví činnost i její pravidla jak skupin tak sekcí.

(6) Neplnění povinností ve vztahu k vedoucímu skupiny nebo sekce se posuzuje dle článku 4 odst. 6 stanov. Písemné upozornění zasílá předseda Sdružení na návrh příslušného vedoucího skupiny nebo sekce.

Čl. 9
Jednání jménem Sdružení

(1) Předseda je oprávněn jednat samostatně jménem Sdružení ve všech věcech.

(2) Pokladník jedná jménem Sdružení ve věcech finančních, zejména jedná s orgánem správy daní, jakož i s ostatními orgány veřejné správy, je-li to potřebné k plnění funkce pokladníka a k ochraně zájmů Sdružení v těchto věcech.

(3) Předseda a pokladník má přístup k bankovním účtům Sdružení v rozsahu potřebném ke správě finančních a účetních záležitostí Sdružení.

(4) Ostatní členové Sdružení mohou jménem Sdružení jednat samostatně pouze na základě písemného pověření předsedy, přičemž toto pověření může mít formu generálního zmocnění pro určitou oblast či téma.

(5) Ustanovení o jednání jménem Sdružení se vztahují i na podepisování písemností.

Hlava IV.
Hospodaření a majetek sdružení

Čl. 10
Zásady hospodaření

(1) Zdrojem finančního zabezpečení Sdružení jsou především členské příspěvky, výnosy z pořádaných akcí, dary, granty nadací a orgánů veřejné správy, odkazy, subvence a úroky.

(2) Veškeré výnosy z činnosti Sdružení jsou určeny pro jeho činnost a dosažení výše uvedených cílů a neslouží k podnikání za účelem dosahování zisku.

(3) Finanční zdroje eviduje a obhospodařuje v souladu s platnými zákony a předpisy pokladník, kterého jmenuje a odvolává Členská schůze. Pokladník nakládá s finančními zdroji podle plánu činnosti Sdružení a s vědomím předsedy. O způsobu a výši uložení volných finančních prostředků rozhoduje předseda. Evidenci příjmů a výdajů vede pokladník. O finančním hospodaření a pokladních operacích předkládá pokladník pravidelně jednou ročně písemnou zprávu Členské schůzi. Zprávu je povinen předložit v přiměřené lhůtě kdykoliv je o to požádán předsedou nebo na návrh 1/3 všech členů. Není-li pokladník zvolen, je jím automaticky předseda.

(4) O nabývání a pozbývání movitého majetku rozhoduje předseda. Členská schůze rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku.

(5) Sdružení neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

(6) V případě zániku Sdružení provede předseda s pokladníkem majetkové vypořádání, které schvaluje Členská schůze.

Čl. 10a
Internetové stránky

(1) Internetové stránky (dále jen "Stránky") jsou majetkem Sdružení, prostorem pro prezentaci jeho názorů a širokým komunikačním médiem směrem k veřejnosti, neboť poskytují jedinečným způsobem co nejširší okruh informací z oblasti dopravy. Obsah a podoba stránek se rozhodující měrou podílí na vytváření dobrého jména a vážnosti Sdružení. Podle toho jsou všichni členové povinni jednat a spravovat Stránky se zvláštním zřetelem na tyto okolnosti.

(2) Správu Stránek vykonávají za zvláštních podmínek členové pověření předsedou.

(3) Ve věcech neupravených stanovami ani Obsahovým kodexem tvorby Stránek rozhoduje předseda společně se správci stránek, a to především na základě shody a předchozím projednání.

(4) Zřizuje se funkce vedoucího správce stránek, který je jmenován a odvoláván předsedou. Vedoucí správce stránek je ze své funkce přímo odpovědný předsedovi za řádný chod, obsah a kvalitu Stránek. Vedoucí správce stránek si dle potřeby určí své spolupracovníky z řad členů Sdružení.

Hlava V.
Závěrečná ustanovení

Čl. 11
Zánik Sdružení

O zániku Sdružení rozhoduje Členská schůze podle článku 7 odst. 3 písm. j) těchto stanov. V případě zániku Sdružení se provede majetkové vypořádání dle čl. 10 odst. 6 stanov do šesti měsíců.

Čl. 12
Závaznost, platnost a účinnost stanov

Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy i čekatele členství ve Sdružení a mohou být měněny jen se souhlasem dvoutřetinového počtu členů přítomných na Členské schůzi. Návrh na změnu stanov podává skupina nejméně 1/3 členů Sdružení. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 11. 4. 2008.Stanovy Společnosti pro pražskou trolejbusovou dopravu, o. s.
- ke stažení ve formátu .doc (MS World)